Nedeľné sv. omše

01.06.1995 - prostredníctvom Martina

Dietky moje milované!
     Snažte sa v tomto týždni milovať Lásku, aby vám obliala srdce. Proste o to Božské Srdce Spasiteľa a Ducha Svätého. Proste o silu lásky, pretože iba skrze Boha môžete zostať pevní v tejto láske. Snažte si tieto slová vziať do srdca i tento mesiac. Veľmi vás milujem, a preto za vami prichádzam, aby som vám pomohla.


03.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, veľmi šťastná, pretože ste moje Srdce potešili láskou ku mne. Veľmi sa potešilo Božské Srdce Ježiša, a tak isto aj moje. Častejšie ma proste - moje Nepoškvrnené Srdce - keď máte trápenie, keď máte bolesť. Som vaša Matka a ja vám chcem pomôcť. Som šťastná, že chodíte na fatimské slávnosti, a že sa tu modlíte, že oslavujete Pána.
     Ďakujem vám, deti moje!


09.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Opäť sa s vami stretáva vaša Matka. Pokúste sa povstať v láske Božej prítomnosti. Ani neviete, že toto posvätné miesto je obdarované milosťou zjavení, a tak chladne sem prichádzate. "Pútničku" (putovnú sochu Panny Márie -pozn. red.), ktorú ste dostali z veľkej milosti Božej, si vôbec nevážite - ako by to bola pre vás nejaká povinnosť. Hoci toľkí volajú "Ave", nevychádza mnohým tento pozdrav zo srdca. Deti, modlite sa. Prosím vás, prosím vás, deti moje, prosím vás.


15.06.1995 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre rodičov:
     Deti moje drahé!
     Chcem vám dnes povedať, že ani neviete, ako sa o vaše dietky starám. Chráňte si ich, chráňte si tento poklad, pretože tento svet ich môže skaziť. Deti moje, prosím Pána za vás, aby vás zaviazal putom, tým najsilnejším putom - láskou. Áno, moji milovaní, som i Kráľovná Božej lásky, ako som sa už predstavila.
     Pane, prosím za nich o silnú vieru.
     Pane, prosím o ich čistotu.
     Pane, zachráň ich, nech Ťa milujú.

     Milujem vás!


21.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Čeľte hriechu pokojom silnej lásky. Proste Pána Ježiša o to, aby ste mohli prekonať zlo. Proste o jeho milosrdenstvo pokoja, lebo jeho Srdce je pokojom a láskou presýtené. Milujte sa, aby ste mali čistú cestu k Duchu Svätému, a aby vám mohol dať milosrdenstvo lásky a pokoja. Milujem vás!


22.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcela by som vám povedať len to, aby ste sa viac modlili. Kto pochopil modlitbu, pochopil i Božiu milosť. Modlite sa! Veľmi veľa od vás nežiadam. Len aby ste sa modlili, milovali sa navzájom a neurážali Pána. Milujem vás a modlím sa za vás. Moji milovaní, moje srdce patrí vám. Kiežby vaše srdce bolo verné a odovzdané mne. Nech je vaše srdce len pre Boha. Nespočetné srdcia, dvíhajte sa k Pánovi a milujte sa, aby aj On vás mohol nekonečne milovať. Milujem vás!


24.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som smutná, pretože urážate Pána. Prosím, prosím, prosím, neurážajte ho. Vy nechcete ten pravý Chlieb, Chlieb života, ktorý vás úplne nasýti a nápoj blaženej Krvi, ktorý vás naozaj napojí? Prečo stále hľadíte na túto pominuteľnosť, ktorá vás privedie len do skazy? Beda tým, ktorí urážajú Ducha Pána a jeho Srdce i moje Nepoškvrnené Srdce! Preto prosím, zmeňte sa. Mnohí odvrhujú poslednú záchranu pre ich dušu - môj ruženec. Deti, dovoľte mi stať sa Kráľovnou vašich rodín. Milujem vás!
     Modlite sa:
     Drahé Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad dušami, ktoré sú na okraji predpeklia. Zachráň ich od ohnivého pekla, aby ťa mohli pocítiť v obrátení.
     


28.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste nemysleli len na seba. Tak ako všetko živé nemôže žiť bez slnka, tak ani vaše duše nemôžu žiť bez horúcej Božej lásky, ktorá vás neustále zohrieva, ale nikdy nespáli. Každý z vás sa zamyslite do hĺbky duše a srdca, prečo vlastne nechcete žiť pre lásku. Milujte sa, aby z vás žiarila čistota nebeskej krásy.