Nedeľné sv. omše

Modlitba ku spojeným srdciam

Drahý Ježiš a Mária!
S úprimnou vierou, úctou a vďakou hľadíme na duchovnú krásu vašich sŕdc, v ktorých je ukryté nepochopiteľné bohatstvo dokonalej lásky.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo!
Vo vedomí svojej krehkosti odovzdávame celú svoju bytosť tvojmu Milosrdenstvu.
Nepoškvrnené Srce Panny Márie, aj tebe sa zasväcujeme a prosíme o zvláštne materinské orodovanie a ochranu.
Milý Ježiš a Mária!
Zasvätenie vašim milujúcim srdciam nech v nás podnecuje túžbu po svätosti, vďaka ktorej chceme byť tvorcami pravého pokoja v dnešnom svete.
Amen.