Nedeľné sv. omše

15.11.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojím dnešným želaním je, aby ste rástli v pevnej viere, hlbokej úcte, vrúcnej a pokornej láske a bázni ku Spasiteľovi prítomnému vo svätej Eucharistii. Kto miluje môjho Syna, bude aj verne zachovávať to, čo povedal. Prijímajte Ho vždy s čistým a pripraveným srdcom v jednote s mojím Nepoškvrneným Srdcom a bude vo vás Božie svetlo. Ako Matka napomínam k pokániu tých, ktorí žijú v ťažkom hriechu a predsa pristupujú k svätému prijímaniu. Nemôžu tak robiť! Nech robia pokánie pokiaľ majú čas. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.